آیا امکان ویرایش فوتر و هدر با المنتور وجود دارد ؟

در حال حاضر فقط امکان ویرایش محتوای صفحات با المنتور ممکن است (امکان ویرایش فوتر و هدر برای آپدیت های آینده برنامه ریزی شده است)